اظهارات وزیر بهداشت ترکیه درباره واکسن کرونا

اظهارات وزیر بهداشت ترکیه درباره واکسن کرونا

وزیر بهداشت ترکیه طی اظهاراتی اعلام کرد: در ماه جاری دست‌ کم 10 میلیون، ولی به احتمال زیاد 20 میلیون واکسن کرونا تامین خواهیم کرد. در ماه ژانویه 20 میلیون و در فوریه نیز 10 میلیون واکسن کرونا دریافت خواهیم کرد. در صدد افزایش بیشتر این تعداد هستیم. هیئت علمی بررسی واکسن کرونا استراتژیی تهیه کرده که طبق آن، واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا در ترکیه در دوره اولیه پس از 11 دسامبر با تزریق آن به کادر درمانی آغاز خواهد شد.

بر این نظر هستیم که اگر همه چیز در روال عادی پیش برود، واکسن بومی ما نیز در ماه آوریل وارد فاز 3 خواهد شد و واکسیناسیون گسترده آن را نیز آغاز خواهیم کرد. ما خواهان آنچه هستیم که واکسن ایمن و موثر برای شهروندان ‌مان را بیشتر ترجیح داده و با تامین هرچه زودتر در اختیار مردم بگذاریم.