افزایش مدت زمان برای ریجستری کردن موبایل در ترکیه

افزایش مدت زمان برای ریجستری کردن موبایل در ترکیه

مدّت ثبت (Register) تلفن های همراه که توسط مسافران از خارج کشور آورده می ‌شود، بعلّت پاندمی ویروس ‌کرونا از ۱۲۰ روز به ۳۶۵ تغییر یافت.  آیین نامه ثبت دستگاه ها با اطلاعات هویت الکترونیکی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد.

بر این اساس ،  لیست سیاه  شامل دستگاه های غیرقانونی ، گم شده ، به سرقت رفته است ، اطلاعات هویت الکترونیکی این دستگاه ها  تغییر کرده یا در دستگاه های دیگر کپی شده است می باشد .

لیست خاکستری شامل تعداد تلفن های همراه است که مشخص شده از لیست سفید و سیاه نیستند ، اما خدمات ارتباطی الکترونیکی را به طور موقت در مرزهای کشور دریافت می کنند.

لیست سفید شماره تلفن های همراه است که با مسافر از 31 مه 2019 آورده شده است. شماره مشترکین ثبت شده در لیست سفید به شماره هویت مسافر ، محدود به سه سال تقویمی ، به او تعلق می گیرد.

تلفن های همراه که در سوابق موسسه ثبت نشده اند اما مشخص شده اند که از آنها استفاده می شود و از 120 روز پس از اضافه شدن آنها به لیست سیاه ، ثبت نشده اند ، همچنان به عنوان دستگاه های غیرقانونی تلقی می شوند.

با این حال ، برنامه های ثبت تلفن های همراه با اطلاعات هویتی الکترونیکی همراه مسافر به دلیل ویروس کرونا و دریافت خدمات از شبکه ارتباطات سیار ، ظرف 365 روز از تاریخ ورود به کشور انجام می شود. این دوره قبلاً 120 روز اعمال می شد. برای دستگاه هایی که در مدت زمان استفاده مشخص 120 روزه ثبت نشده اند ، با در نظر گرفتن همه گیری ، امکان ثبت نام و بازگشایی مجدد ظرف 365 روز پس از ورود به کشور ترکیه وجود دارد.